Прекратява ли се „Гражданска отговорност” при продажба на колата?

В случай на промяна в собствеността на застрахованото МПС не се прекратява договорът за застраховка „Гражданска отговорност“.

Продавачът е длъжен като част от договора за прехвърляне на правото на собственост на моторно превозно средство да предаде на купувача всички документи, удостоверяващи сключената задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, казват експертите от Комисията за финансов надзор.

Купувачът и продавачът са длъжни в срок от седмица да уведомят писмено застрахователя за прехвърлянето. В същия срок купувачът може едностранно да прекрати договора, без да се посочват основания.

Придобиващият МПС отговаря за неплатената част от премията до прехвърлянето. Застрахователят има право да иска премията от продавача, преди да бъде информиран за прехвърлянето.

Застрахователят няма право да прекрати договора за “Гражданска отговорност” при промяна на собствеността на застраховано МПС, без значение кога и как е уведомен за това обстоятелство. В този случай с оглед оценка на риска застрахователят може да иска доплащане на застрахователна премия от приобретателя.

В случаи на промяна на застрахователната премия поради увеличение на риска при смяната на собствеността застрахователят трябва писмено да уведоми човека, на когото е прехвърлен автомобила, за размера на премията и за срока, в който да бъде платена. При неплащане на премията в указания от застрахователя срок договорът се прекратява считано от изтичане на срока за плащане на поскъпналата премия.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 4 =