Застраховка Гражданска Отговорност

Сключването на застраховка “Гражданска отговорност” е задължително за всички водачи на МПС. Цената на полицата е различна при отделните застрахователни компании и се калкулира на база някои основни показатели на автомобила и личните данни на застрахованото лице. Съгласно застрахователния договор, застрахователят се задължава, в границите на определената в договора сума, да покрие отговорността на застрахованото лице за причинените от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Срокът на застраховката “Гражданска отговорност” е една година съгласно Българския закон.

Застраховка Автокаско

Сключването на застраховка “Автокаско” е доброволно за водачите на МПС. Цената (застрахователната премия) на полицата е индивидуална и се определя от вида на автомобила, неговите особености, допълнителното оборудване, както и от личните предпочитания на застрахованото лице за възстановяване на автомобила при настъпило събитие. Съгласно застрахователния договор, застрахователят се задължава да обезщети лицето, в чиято полза е сключен договора, за причинените в следствие на дадено събитие (записано в договора) щети по застрахованото превозно средство. Застрахователното обезщетение се определя на база на определената от договора застрахователна сума.

Застраховка Имущество

Сключването на застраховка “Имущество” е доброволно и осигурява защита на имуществото на застрахованите лица. Сред най-честите причини, поради които се прави този вид застраховка са обезщетения при кражба, грабеж, пожар, земетресение и наводнение. В България едва 5% от жилищата имат сключена застраховка „Имущество”, което е изключително нисък процент в сравнение с другите страни от ЕС, където той е почти 90%. Именно поради тази причина, много активно работят застрахователните компании в България, за да разширят обхвата на застрахователните покрития и така застраховката да стане по-атрактивна за хората.

Медицинска застраховка

Сключването на Медицинска застраховка е доброволно и осигурява на застрахованите лица необходимите финансови средства и високо квалифицирана медицинска помощ при заболяване и/или злополука, правна помощ в случай на необходимост, както и пакет от допълнителни услуги, чиято цел е да улеснят Вашето пътуване и пребиваване в страната и чужбина. Най-често застрахователните компании имат собствени изисквания за максимална възраст на лицата, които застраховат, над която склчючването на застраховката не е възможно.

Спестовна застраховка Живот

Най-добрият начин да се планират бъдещето на нашето семейство и да се погрижим за финасите си е да изберем спестовната застраховка Живот. За разлика от чисто рисковите покрития, спесовните застраховки притежават този плюс, че клиентът ще получи плащането по договора си, независимо дали се е случило определено събитие или не. Заплатените вноски не само не се губят, но и практически представляват сигурна инвестиция с определена печалба. Така, когато се комбинират рискова и спестовна застраховка живот, се гарантират възможностите и свободата, от която всички се нуждаят, за да не се разчита на случайността и да се осигури бъдещето.

Здравна застраховка

Застраховат се лица за случаи на заболяване или злополука, в резултат на които е настъпило увреждане на здравословното състояние, довело до оказване на регламентирана здравна помощ.

Застраховка професионална отговорност

– Отговорност на нотариуси – задължителна застраховка – Отговорност на експерт-счетоводители и регистрирани одитори – Професионална отговорност на лицата по чл.171 на Закона за устройство на територията – Отговорност на лекари, стоматолози и медицински персонал – Отговорност на застрахователни брокери – Отговорност на адвокати – Отговорност на правоспособни лица, осъществяващи дейност по кадастъра – задължителна застраховка.

Застраховка Живот

Основната част от хората в България, които се интересуват от застраховка Живот са млади домакинства, които целят да планират бъдещото си развитие и да спестяват. На практика това е най-лесния начин да бъде защитено семейството Ви, както и самите Вие. Загуба на живот, трайна загуба на трудоспособност, както и средства за болничен престой и медикаменти и др. са покритията при този вид застраховка. Възрастта на застрахования или неговата професия не са определящи при този вид застраховка, което прави нейната цена атрактивна.

Застраховка “Злополука”

При този вид застраховка, работниците и служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, подлежат на задължително застраховане. Застраховка злополука разбира се може да бъде сключена и доброволно, с цел защита и сигурност при настъпване на непредвидени обстоятелства и събития, свързани с живота и здравето на застрахованите лица.