Сайта има изцяло информационен характер и по никакъв начин не ангажира клиентите и регистрираните потребители със застрахователни институции.

Сайта не носи отговорност за информация, съдържаща се в сайтове, към които настоящият има хипервръзки

Информацията за застрахователните продукти и услуги на сайта е от официални източници на застрахователните компании: интернет страници, рекламни материали, официални изявления. Сайта не носи отговорност за верността, свободния достъп до тази информация, както и за неточности и пропуски в съдържанието.