Законови промени водят до поскъпяване на застраховка „Гражданска отговорност“

Поскъпяване на задължителната застраховка “Гражданска отговорност”, безконтролно източване на Националното бюро “Зелена карта”, сериозни и трудно заличими вреди на застрахователния сектор и разклащане на финансовата стабилност на държавата може да бъдат последиците от предложените от Министерство на финансите промени в Кодекса за застраховането. За това предупреждават от Съюза за стопанска инициатива (ССИ) в свое становище до Министерство на финансите.

Предложените промени могат да предизвикат инфлационни рискове, а това би ни отнело приемането в еврозоната, заявяват от ССИ. Новите разпоредби в Кодекса за застраховането трябва да гарантират финансовата сигурност на държавата, да предотвратят драстично вдигане на цената на застраховката “Гражданска отговорност”, което би повлияло негативно на над 3 милиона български граждани, и да отговорят на поетите ангажименти по Валутния механизъм II (ЕРМ II). Тези изисквания обаче не са покрити от предложенията на финансовото ведомство, обясняват от ССИ.

Вътрешните правила на Съвета на Бюрата, предложени от МФ за включване в Кодекса за застраховането, се променят, не дават правна сигурност и предвидимост и не могат да бъдат поставяни наравно, а още повече над вътрешното законодателство и европейското право. Нещо повече – те са правила на частна организация и никоя държава до момента не си е позволила да ги включва в свой закон, пишат от ССИ.

Вместо това ССИ предлага да се въведат препратки към “правилата за функциониране на системата “Зелена карта”, т. е. целият правен механизъм на системата – всички актове и процедури, от които вътрешните правила са само част. Предложението на ССИ е в Кодекса за застраховането да има препратки към българското законодателство и към европейските правни норми. Извършеният от експертите на Съюза преглед на националното законодателство показа, че този подход се използва от българския законодател, когато волята му е да направи взаимовръзка между правните системи. Като примери посочват аналогични разпоредби в Закона за защита на личните данни, Закона за публичните финанси, Закона за корпоративното подоходно облагане и др. ССИ изразява увереността си, че прилагането на националните и европейските норми би било единствено в синхрон, и никога в противоречие с ангажиментите на България след присъединяването към ERM II, и биха спомогнали за отстраняване на слабостите във функционирането на системата “Зелена карта”.

ССИ предлага в новия текст от Кодекса за застраховането да има препратка и към Закона за мерките срещу изпирането на пари. С изрична препратка към специалния закон се цели поставяне на акцент върху контрола над националните и европейските парични ресурси, преминаващи през системата “Зелена карта”, и предотвратяване насочването им към финансиране на престъпна дейност.

ССИ настоява в рамките на процедурата за обществено обсъждане да бъдат разгледани и приети техните предложенията за промени, защитаващи интересите на застрахователния сектор и на българските граждани.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seven + 5 =