Над 1 млрд. лева от застраховка “Гражданска отговорност”

Според данните на КФН към края на 2022 г. застрахователният пазар остава стабилен с устойчив ръст въпреки икономическите трудности, предизвикани от войната в Украйна. Премийният приход към края на 2022 г. възлиза на 3,613 мрд. лв. общо за застрахователния пазар с ръст на годишна база от 10.5% спрямо същия период на 2021 г.. Според Асоциация на българските застрахователи сумата на изплатените обезщетения расте с леко по-висок темп от 11,3% и достига 1,437 мрд. лв..

Пазарът на общо застраховане в края на 2022 г. завършва с премиен приход от 2,988 млрд. лв., а обезщетенията са със стойност 1,168 млрд. лв., като и двата показателя нарастват с 10%. Без особени промени остава структурата на пазара, като 70% от премийния приход по общо застраховане се дължат на най-значимите автомобилни застраховки.

Събраните премии по застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите са в размер на 1,123 млрд. лв., с 2,4% по-малко спрямо края на 2021 г. При изплатените обезщетения по застраховката ръстът на нарастване от 5%, като обезщетенията достигат 619 млн. лв., или 56% от всички изплатени обезщетения в общо застраховане.

При застраховка Каско остава подобен растежът от предходните месеци, като към декември се отчита ръст на премийния приход от 15,5% при събрани премии със стойност 823 млн. лв. Ръстът на изплатените обезщетения от 13 % е подобен на този на приходите. Промените в транспорта и цялата верига на доставки, породени основно от войната в Украйна, влияят върху застрахователните бизнес линии, свързани с транспорта, като по тях се отчита съществено нарастване на премийния приход. Най-висок прираст на годишна база се очертава при застраховка “Товари по време на превоз“ (Карго), където прирастът е 119%. Ефектите от войната и оформянето на бежански поток се виждат в динамиката по линия на “Гранична гражданска отговорност“ – нейният премиен приход нараства с 43% на годишна база.

Общият премиен приход по имуществено застраховане “Пожар и природни бедствия“ расте с 9% на годишна база и достига 345 млн. лв. По тази бизнес линия се очертава по-голям темп на нарастване на застраховките за домашно имущество – “Пожар и други опасности“ – 13% при събрани премии от 118 млн. лв. Въпреки устойчивия ръст делът на имуществените застраховки в сумарния приход по общо застраховане е съществено по-малък от този на автомобилните застраховки – около 12%. Селскостопанските застраховки отбелязват спад от 4% от и без това ниското си ниво на фона на постоянно нарастващите рисковете за земеделието, до които са довели климатичните промени.

Затвърждава се тенденция за интензивно развитие по линия на застраховка “Пътуване в чужбина“, наблюдавана през последните две години. Премийният приход към декември 2022 г. расте със 113% на годишна база, като възлиза на 159 млн. лв., а изплатените обезщетения достигат 43 млн. лв., което в пъти повече спрямо същия период на 2021 г.

Животозастрахователният пазар остава устойчив на подобни на предходната година нива – към декември 2022 г. е събран премиен приход от 625 млн. лв., с 3% повече на годишна база. Запазва се трендът за изпреварващ ръст от 13% на обезщетенията, като са изплатени 269 млн. лв. Рисковите животозастраховки бележат силно нарастване от 14%, основно поради позитивната динамиката на пазара на ипотечни кредити.

Интересно развитие демонстрира “Застраховка за пенсия или рента“, по която след силен спад през пандемичните 2020 г. и 2021 г. се отчита ръст на прихода от 31% на годишна база и се достигат нивата от 2019 г., тоест преди пандемията. Раздвижването на лихвените равнища по депозитите отчасти охлажда пазара на инвестиционните животозастраховки, които се запазват като най-важната и предпочитана бизнес линия в животозастраховането и през 2022 г. Премийният приход от 221 млн. лв. по тази линия бележи спад с около 10% спрямо големия успех през 2021 г., но остава значително по-висок от събраните премии от 91 млн. лв. през 2019 г.

Към края на 2022 г. тенденцията на повишен интерес към здравните застраховки е ясно оформена. Общо за пазара по линия на застраховка “Заболяване“ премийният приход към декември е близък до 196 млн. лв., като ръстът на годишна база е 24%. Изплатени са обезщетения в размер на 106 млн. лв., с 26% по-голям от този през същия период на 2021 г.

Значима е и тенденцията на постоянно нарастване на премийния приход на българските застрахователи по дейност в чужбина, което е износът на застрахователни продукти. Към края на 2022 г. той възлиза на 318,8 млн. лв. и представлява близо 11% от целия премиен приход на пазара по общо застраховане с ръст на годишна база над 20% за втора поредна година.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five + eighteen =